Regulamin

Przed rozpoczęciem korzystania ze strony należy zapoznać się z poniższym regulaminem. Domniemywa się że każdy, kto korzysta ze strony zapoznał się z treścią przedmiotowego regulaminu i akceptuje wszystkie zawarte w nim warunki.

Sprzedaż następuje wyłącznie pomiędzy przedsiębiorcami, z wyłączeniem konsumentów.

1. Użytkownik korzystając z serwera zobowiązuje się do przestrzegania obowiązującego prawa.

2. Właściciel Sklepu może bez powiadomienia w dowolnym czasie zmieniać brzmienie regulaminu.

3. Aktualny regulamin można zawsze znaleźć na stronie Sklepu.

4. Sklep internetowy, dostępny pod adresem http://tev24.pl, prowadzony jest przez PSP Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Inżynierska 3, 20-484 Lublin wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000689618, NIP: 946-26-72-336, REGON 367932268.

5. Wypełnienie formularza rejestracyjnego jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie, również w przyszłości, udostępnionych danych osobowych dla celów związanych z wykonaniem umowy oraz przesyłaniem informacji marketingowych (np. wysyłka informacji o promocjach czy nowościach), Osoba, która udostępniła dane ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Posiadane dane NIE będą w żaden sposób udostępniane podmiotom trzecim.

6. Domniemywa się, że osoba wskazana w formularzu rejestracyjnym jako składająca zamówienie w imieniu przedsiębiorcy, jest przez niego upoważniona do złożenia takiego zamówienia oraz posiada pełną zdolność do czynności prawnych.

7. Kupującemu nie wolno udostępniać swojego Konta innym osobom, z wyjątkiem przypadków udostępnienia Konta Firmowego osobom należycie umocowanym przez Kupującego do działania w jego imieniu. Kupujący powinien zachować w tajemnicy hasło do Konta. Konta są niezbywalne. Strony uważają za dokonane przez Kupującego zamówienie, niezależnie przez kogo zostało złożone po zalogowaniu na stronę.

8. Opisy towarów znajdujących się na stronie sklepu pochodzą ze stron producentów, ulotek oraz dystrybutorów, i sklep nie ponosi odpowiedzialności w sytuacji, gdy publikowane dane techniczne zawierają braki lub błędy. W razie jakichkolwiek wątpliwości w tym zakresie obsługa sklepu udziela stosownych informacji.

9. Informacje zawarte na stronach sklepu nie stanowią oferty, a jedynie zaproszenie do rokowań.

10. Wszystkie produkty przedstawiane na stronie sklepu są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

11. Podane ceny, widniejące przy produktach, są cenami netto. Wiążąca dla danej transakcji jest cena widniejąca przy produkcie w momencie składania zamówienia.

12. Zamówienie, można składać przez dodanie odpowiedniego produkt/produktów do koszyka oraz określenie ilości tych produktów.

13. Kupujący może wprowadzić ewentualne korekty do zamówienia tylko przed jego zatwierdzeniem i wysłaniem towaru.

14. Obsługa sklepu Sprzedawcy zastrzega sobie prawo do weryfikowania niektórych zamówień poprzez kontakt telefoniczny z zamawiającym na wskazany przez niego w formularzu rejestracyjnym numer telefonu lub adres mailowy.Potwierdzeniem sprzedaży towaru jest – w zależności od życzenia Kupującego – faktura VAT lub paragon.

15. W sklepie obowiązuje przedpłata na konto:

ING Bank Śląski

77 1050 1953 1000 0090 8021 2435

16. W przypadku braku wpłaty w ciągu 7 dni od dnia złożenia zamówienia zostaje ono anulowane.

17. Formę dostawy towaru określa Kupujący, przy czym możliwe jest to za pośrednictwem kuriera.

18. Koszty dostawy podane są w momencie przesłania informacji potwierdzającej gotowość wykonania zamówienia.

19. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dzielenia przesyłek, jednak koszty będą takie jak to zostało ustalone poprzednio.

20. Przygotowanie towaru do wysyłki następuje niezwłocznie po uzyskaniu przez sprzedawcę potwierdzenia wpłaty na jego rachunek bankowy.

21. Dostawa zamówionego towaru odbywa się stosownie do wybranej formy – kurierem w ciągu 72 godzin roboczych. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w dostawie bądź niedostarczenie towaru z przyczyn leżących po stronie przewoźnika bądź Kupującego. Kupującemu nie przysługują wobec sprzedawcy żadne roszczenia z tego tytułu. Z chwilą wydania towaru przewoźnikowi na Kupującego przechodzi ryzyko przypadkowej utraty bądź uszkodzenia towaru, przy czym stosownie do przepisów prawa przewozowego Przewoźnik ponosi odpowiedzialność za utratę, ubytek lub uszkodzenie przesyłki powstałe od przyjęcia jej do przewozu aż do jej wydania oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki, a Sprzedawca współpracuje z Kupującym w zakresie koniecznym do realizacji jego uprawnień. Po stronie odbiorcy leży obowiązek sprawdzenia czy przesyłka jest nie uszkodzona.

22. Jakiekolwiek niezgodności w dostawie mogą być zgłaszane bezpośrednio przy dostawie.

23. Gwarancja na zakupiony towar jest udzielana tylko przez producenta – o ile takiej udzielił producent – na warunkach określonych przez producenta w dokumencie gwarancyjnym.

24. Podstawą do zgłaszania ewentualnych roszczeń z tytułu rękojmi jest przedstawienie sprzedawcy dowodu zakupu towaru wraz ze zgłaszanym żądaniem reklamacyjnym.

25. Rękojmia za wady jest wyłączona w przypadku wystąpienia wad spowodowanych: nieprawidłowym przechowywaniem, nieprawidłowym montażem lub demontażem, zastosowaniem wyrobu niezgodnie z przeznaczeniem, eksploatacją niezgodną z zaleceniami producenta, uszkodzeniem mechanicznym, samodzielną naprawą towaru. Odpowiednio stosuje się tę regulację do konsumentów w zakresie niezgodności towaru z umową.

26. Zwrot towaru możliwy jest w terminie 14 dni. Koszty zwrotu ponosi kupujący.

27. Sprzedawca nie realizuje zamówień towaru o łącznej wartości niższej niż 500 PLN brutto.